Làm không bẩn muội carbon trong buồng đốt, kim phun, bugi, van EGRLàm sạch bầu Catalytic, DPFXe quản lý êm ái hơn, ga mượt hơn
Giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí nhiên liệu
1.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2144,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Du01b0u1edbi 2.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y du1ea7u","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2000000,"display_regular_price":2000000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2145,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Du01b0u1edbi 3.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y xu0103ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2000000,"display_regular_price":2000000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2146,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Du01b0u1edbi 3.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y du1ea7u","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2500000,"display_regular_price":2500000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2147,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Du01b0u1edbi 4.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y xu0103ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2500000,"display_regular_price":2500000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2148,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Du01b0u1edbi 4.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y du1ea7u","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3000000,"display_regular_price":3000000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2149,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Tru00ean 4.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y xu0103ng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3000000,"display_regular_price":3000000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2150,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_dung-tich-dong-co":"Tru00ean 4.0","attribute_kieu-may":"Mu00e1y du1ea7u","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3500000,"display_regular_price":3500000,"image":"title":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","caption":"","url":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","alt":"Ve Sinh Buong Dot Dong Co","src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://autospapro.vn/wp-content/uploads/2023/09/ve-sinh-buong-dot-dong-co-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":2142,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2151,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Dung tích hễ cơKiểu máy
Chọn một tùy chọn
Dưới 2.0Dưới 3.0Dưới 4.0Trên 4.0
Chọn một tùy chọn
Máy xăng
Máy dầu
Xóa

1. Lau chùi buồng đốt xe hơi và kim phun phòng đốt xe hơi bao nhiêu tiền? 2. Bao lâu thì dọn dẹp vệ sinh buồng đốt ô tô? 3. Dọn dẹp vệ sinh buồng đốt ô tô tận nhà bằng dung dịch dọn dẹp vệ sinh

Vệ sinh phòng đốt xe hơi và kim phun nhiên liệu ô tô tại Hà Thành Garage bao hàm 3 gói dịch vụ cho từng cấp độ đóng cặn cacbon nặng, nhẹ; tương ứng với các mức chi phí phù hợp.

Vệ sinh theo thủ tục truyền thống triển khai tỉ mỉ, đưa ra tiết, cân xứng với tình trạng đóng cặn cacbon nặng. Lau chùi bằng dung dịch dọn dẹp vệ sinh vừa tiết kiệm chi phí chi phí, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian, phù hợp cho nấc độ đóng cặn tự nhẹ cho trung bình. Dọn dẹp bằng máy đem lại tác dụng làm không bẩn cao nhất.

Bạn đang xem: Giá vệ sinh kim phun buồng đốt oto

*

1. Lau chùi buồng đốt xe hơi và kim phun phòng đốt xe hơi bao nhiêu tiền?

Giá dọn dẹp vệ sinh buồng đốt ô tô, kim xịt ô tô nhờ vào vào hình thức vệ sinh, loại động cơ với loại buồng đốt ô tô.

1.1. Dọn dẹp và sắp xếp bằng dung dịch chăm dụng

Vệ sinh phòng đốt xe ô tô bằng dung dịch là phương pháp vệ sinh buồng đốt tiết kiệm thời gian, chi phí, kết quả cao với khoảng độ dính cặn cacbon trung bình, nên được nhiều người cần sử dụng lựa chọn.

Nếu người tiêu dùng thường xuyên dọn dẹp vệ sinh buồng đốt định kỳ, hoặc tình trạng buồng đốt mới bị cặn hễ mức độ nhẹ với trung bình, thì dung dịch dọn dẹp là buổi tối ưu nhất cả về hiệu quả, ngân sách và thời gian.

Quý khách hoàn toàn rất có thể tự tải dung dịch dọn dẹp vệ sinh và sẵn sàng một số dụng cụ cần thiết là có thể tự lau chùi và vệ sinh buồng đốt tại nhà.

Ngoài phương thức vệ sinh bằng dung dịch, ta còn phương thức truyền thống và cách thức vệ sinh bằng máy.

Dung dịch lau chùi buồng đốt xe ô tô và kim phun buồng đốt:

Dung dịch vệ sinh buồng đốt khác nhau, thực hiện cho buồng đốt thực hiện nhiên liệu hộp động cơ khác nhau.

Về cơ bản, ta có 2 loại:

Dung dịch dọn dẹp buồng đốt dùng cho trang bị xăng.

Dung dịch lau chùi buồng đốt sử dụng cho máy dầu.

Nguyên nhân của sự không giống nhau này là do nguyên lý hoạt động vui chơi của 2 hộp động cơ này là khác nhau:

Động cơ vật dụng xăng chuyển động dựa trên sự tiến công lửa của bugi.

Động cơ thiết bị dầu cháy bằng sự nén áp suất cao của tất cả hổn hợp dầu Diesel với không khí, lúc áp suất này tăng vọt thì các thành phần hỗn hợp dầu Diesel cùng không khí từ bốc cháy.

Bên cạnh đó, động cơ thứ dầu lại cần phải có hai loại dung dịch vệ sinh khác nhau: Loại đổ trực tiếp vào bình nhiên liệu cùng loại bơm vào mặt đường ống hút của động cơ. Đối với nhiều loại đổ trực tiếp vào bình nhiên liệu có tác dụng làm sạch toàn cục hệ thống nguyên liệu và buồng đốt xe hơi máy dầu. Loại bơm vào mặt đường ống hút của đụng cơ tất cả tác dụng chính là vệ sinh buồng đốt.

Hai nhiều loại dung dịch vệ sinh buồng đốt được ưa chuộng nhất trên thị phần hiện nay:

#1. Liqui Moly

*

Giá: 140.000 - 300.000 VNĐ

Lưu ý: mức chi phí chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo.

#2. Mannol

*

Giá: 129.000 - 400.000 VNĐ

Lưu ý: mức chi phí chỉ mang tính chất chất tham khảo.

1.2. Lau chùi bằng cách thức truyền thống

Phương pháp truyền thống lâu đời là phương pháp tháo tách toàn bộ phần tử buồng đốt và dọn dẹp và sắp xếp từng bộ phận, đưa ra tiết.

Phương pháp truyền thống đem lại hiệu quả làm sạch cao, tuyệt nhất là so với buồng đốt bị bám cặn nặng với dày. Tuy nhiên, lại tốn tương đối nhiều thời gian với công sức. Lân cận đó, ví như kỹ thuật viên triển khai tháo thêm không giữ được độ vừa đủ các cụ thể máy, sẽ ảnh hưởng ít các đến vận động chính xác, hiệu quả của bộ động cơ sau này.

Giá dọn dẹp và sắp xếp buồng đốt xe xe hơi theo phương thức truyền thống vày độ khó, quy trình thực hiện yên cầu sự bỏ ra tiết, tỉ mỉ đề xuất giá thương mại & dịch vụ cũng tương xứng.

1.3. Dọn dẹp vệ sinh buồng đốt xe hơi bằng máy chăm dụng

Vệ sinh buồng đốt bằng máy là cách thức được sử dụng rộng thoải mái trong những garasửa trị và được review là cho thấy hiệu trái cao nhất, cả về kết quả làm không bẩn và thời hạn thực hiện.

Muội carbon trong buồng đốt được thiết kế sạch vì sóng âm trong máy mà không cần phải tháo tách các chi tiết buồng đốt như cách thức truyền thống.

*

2. Bao lâu thì lau chùi và vệ sinh buồng đốt ô tô?

2.1. Thời gian khuyến cáo

Thời gian được khuyến nghị cần vệ sinh buồng đốt cùng kim phun ô tô trung bình là sau khoảng tầm 15.000 - 20.000 km chạy.

Xem thêm: Kích thước nhà vệ sinh 3 5m2, kích thước nhà vệ sinh tiêu chuẩn và diện tích

Tuy nhiên, tần suất vệ sinh phòng đốt xe pháo ô tô còn dựa vào vào thời hạn sử dụng, môi trường và điều kiện vận hành xe. Xe cộ chạy trong thành phố, liên tiếp phải lên với hạ ga do đk giao thường thì xuyên ùn tắc nên thuận tiện tích tụ những cacbon hơn. đối với khi dịch chuyển xe trong điều kiện giao thông thông thoáng, tình trạng tích tụ carbon đang nhẹ hơn. Vị vậy, thời hạn cần để dọn dẹp buồng đốt vẫn sớm hơn:

Xe liên tiếp chạy trong thành phố, điều kiện giao thông thường xuyên tắc nghẽn: lau chùi và vệ sinh buồng đốt sau mỗi 15.000km.

Xe chạy nhiều phần trong đk giao thông thông thoáng: vệ sinh buồng đốt sau mỗi 30.000km.

2.2. Tín hiệu cần vệ sinh

Bên cạnh đó, ví như xe xuất hiện trong số những tình trạng bên dưới đây, rất có thể là tín hiệu cần vệ sinh buồng đốt xe cộ ô tô:

+ xe pháo khởi động chậm hơn bình thường, đề nặng nề nổ: nguyên nhân do kim phun bị tắc bởi muội khiến cho nhiên liệu vào buồng đốt không nhiều hoặc khó khăn hơn, dẫn đến sự việc khởi cồn xe bị cản trở.

+ xe pháo giật viên khi khởi động: vày kim phun bị dán cặn, không được thiết kế sạch làm ảnh hưởng đến tài năng phân tán nhiên liệu.

+ Xe nhanh hết xăng hơn bình thường: Khi buồng đốt tất cả cặn bẩn, kim phun đã phát tán nhiên liệu ngơi nghỉ dạng giọt thay vì phun sương. Lúc đó, quy trình đốt cháy nhiên liệu đã bị cách biệt khiến cho động cơ vận động không đều, gây hao tổn tốn nhiên liệu nhiều hơn.

+ Khí thải xe gồm màu đen: Kim phun bị ùn tắc làm nhiên liệu không được đốt hoàn toàn. Cho nên vì vậy lượng nhiên liệu còn dư vẫn lọt xuống đường ống xả, đốt trong ống đề xuất sinh ra sương thải đen.

3. Dọn dẹp buồng đốt ô tô tận nhà bằng hỗn hợp vệ sinh

Nếu tình trạng buồng đốt xe xe hơi của quý khách hàng ở nút độ nhẹ và buồng đốt ô tô trước kia đã thường xuyên được lau chùi định kỳ, quý khách hàng hoàn toàn có thể tự lau chùi và vệ sinh tại nhà bởi dung dịch theo 4 bước sau đây.

3.1. Dụng cụ chuẩn chỉnh bị

Dung dịch lau chùi và vệ sinh buồng đốt xe xe hơi chuyên dụng:

Vòi xịt.

Máy hút/ bơm nhớt.

Chậu/ can đựng nhớt cũ.

Khăn vệ sinh mềm.

3.2. Các bước tiến hành

Buồng đốt ô tô thường được để tại vị trí nắp xi lanh. Để biết rõ tin tức vị trí, quý khách hàng vui lòng xem thêm hướng dẫn sử dụng xe (do có thể thiết kế của từng loại xe sẽ khác nhau).

Bước 1: lau chùi bình xăng và đường dẫn nhiên liệu

Tiến hành vệ sinh bình xăng và băng thông nhiên liệu bởi dung dịch chuyên sử dụng để đưa cục bộ nhiên liệu dơ bị tắc đi xuống phòng đốt với thải ra phía bên ngoài theo ống xả.

Bước 2: lau chùi buồng đốt, kim phun với xupap

Bước 3: lau chùi ống xả khí thải

Thực hiện làm sạch ống khói khí thải bằng những loại dung dịch dọn dẹp buồng đốt xe ô tô. Trong thời gian khoảng 40 phút chạy ko tải, những chất cặn trong buồng đốt của rượu cồn cơ sẽ ảnh hưởng bung ra với bị phá hủy.

Bước 4: lau chùi và vệ sinh hệ thống nhớt với khoang dưới hễ cơ. Sau đó, thay mới nhớt

Dùng chất làm sạch, bơm vào trong bình của máy, và mang đến khởi rượu cồn xe trường đoản cú 20-30 phút.

Việc làm cho này để giúp các hóa học cặn không sạch ở dưới bộ động cơ sẽ đi ra bên ngoài và khoang dưới động cơ sẽ được gia công sạch.

Cuối cùng, hút toàn cục nhớt cũ ra ngoài, bơm nhớt bắt đầu vào xe.

Sử dụng khăn thấm lau mềm lau sạch dấu nhớt bị rơi vãi trên mặt phẳng khoang máy bộ động cơ (nếu có).

4. Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về Dịch vụ vệ sinh buồng đốt xe hơi và kim phun nhiên liệu ô tô: về 3 vẻ ngoài vệ sinh buồng đốt xe cộ ô tô (truyền thống, dung dịch vệ sinh, máy vệ sinh chuyên dụng); quy trình dọn dẹp buồng đốt xe ô tô tại tp. Hà nội Garage cùng thời gian lời khuyên cần dọn dẹp vệ sinh định kỳ.

Nếu quý khách mong muốn sử dụng dịch vụ, hoặc có ngẫu nhiên thắc mắc như thế nào muốn support hoặc giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua tin tức liên lạc phía bên dưới Đội ngũ nhân viên tp. Hà nội Garage luôn sẵn sàng giao hàng quý khách.

Cảm ơn người sử dụng đã đon đả và theo dõi. Chúc người tiêu dùng một ngày tốt lành.

Hà Thành Garage chuyên bảo dưỡng, thay thế sửa chữa ô đánh uy tín, chất lượng, luôn sát cánh đồng hành cùng quý khách!